Algemene voorwaarden

Corona

In verband met het Corona virus kan de levertijd van uw bestelling mogelijk iets langer zijn dan u van ons gewend bent

Speelgoedklazienaveen.nl, gevestigd te Klazienaveen

Versie geldig vanaf 1-1-2014

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Speelgoedklazienaveen.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Speelgoedklazienaveen.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Speelgoedklazienaveen.nl behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Speelgoedklazienaveen.nl erkend.

1.4 Speelgoedklazienaveen.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.Wanneer een product niet geleverd kan worden of retour is gekomen wordt er binnen 30 dagen terug betaald

2.2 Er wordt naar gestreefd bestellingen binnen 2 werkdagen uit te voeren, mocht dit niet lukken dan zoekt Speelgoedklazienaveen.nl contact met de consument om de verwachte levertijd aan te geven, de consument kan dan kostenloos de bestelling annuleren, vertraging door een fout bij de vervoerder valt hier niet onder

2.3 Aan de leveringsplicht van Speelgoedklazienaveen.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Speelgoedklazienaveen.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.

4 Gegevensbeheer

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Speelgoedklazienaveen.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Speelgoedklazienaveen.nl. Speelgoedklazienaveen.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

4.2 Speelgoedklazienaveen.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

4.3 Speelgoedklazienaveen.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

5 Overeenkomst

5.1 Een overeenkomst tussen Speelgoedklazienaveen.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Speelgoedklazienaveen.nl op haalbaarheid is beoordeeld.

5.2 Speelgoedklazienaveen.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

6 Afbeeldingen en specificaties

6.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van www.Speelgoedklazienaveen.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7. Overmacht

7.1 www.Speelgoedklazienaveen.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Speelgoedklazienaveen.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

7.3 Speelgoedklazienaveen.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Speelgoedklazienaveen.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

7.4 Indien Speelgoedklazienaveen.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Voor vragen kunt U mailen naar Info@speelgoedklazienaveen.nl